Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ahlak-i Hamide Kasidesi-Hikmete Dair Kasidesi

Ahlak-i Hamide Kasidesi-Hikmete Dair Kasidesi

AHLAK-İ HAMİDE KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
VE İNNEKE ALA HULUKIN AZİM buyurdu habibi Mustafa'ya
ahlâk ile numunesi oldu
Onsekizbin aleme miyarı ile ekmeli kainat zübdesi oldu
İnsanı kamil olmak istersen oku kitabını öğren adabı
Bütün enbiya evliya böyle yükseldi vuslata sakın gayriden bu fırsat
oldu
Ehli beyti Mustafa oniki imam iratın başta imam Ali
Ahlâkı hamidesi ile cihana hayranlıkla ruhuna ruhu cismine cismi
oldu
Haccül veda da Fahr-ı Kainat milyonlarca müslüman ileyevmilkıyam
İmam Ali'nin Efendisiyim bundan böyle Ali Efendiniz olsun hitabesi
oldu
İmam-ı Hasan Nuri aynı Resûl daha sabi iken şefkat maderi
Hutbede göksüne basarak ilanla manevi fuyuzat menbaı oldu
İmam-ı Hüseyin ha keza hakikati Muhammediye'den bin tünnebi
Fatüma-tül Zehra'dan
İlâ yevmil kıyam göster hakikatini numune hakikati feyyazı
Muhammedi fahri oldu
Penci aba şecereyi mübarekenin aslı kubbeyi beyza hazreti hamsenin
menba-ı oldu
Cihariyari güzin, piran, mürşidan, müridan, muinler ehli saidlerin
nişanı oldu
Ya ilâhi lütfunla tevhid'den imam ameli saleh neticesi ahlâkı hamide
ile
Ruhi dahi ihvanlarla füyüzatı manevî kisvesiyle ma fevkiyle vuslata
numune oldu

HİKMETE DAİR KASİDESİ

Allah dilediğimize hikmet verdik buyurdu Kur'an'da
Mevcudatı hariciden bildirdi bu ilmi Habibullah
Anın için kemalatı insaniye bul hikmete yüksel
Aklın fevki ruh gözü ile bulunur bu esrarı bil
Evradı ezkarı ile ameli salih ile bir mürşidi kamille
Çalış kurtul hubbu dünya hubbu uhradan vuslata
Hikmet budur sırf rıza yolunu tutanlara
Devr esmalarla tahammül efdal gayede vuslat kıl
Birde intizarla fani amelleri kabre bırak
Seyri batın ile hakkın tecelliyatı süphaniyesine nazar kıl
Ceffel kalem buyurdu habibi girdiyar Ebazere
Cebriyeye girmeden kudretinin fevki hikmetindir bil
Terbirle takdire bağlan seyr ile müsterih ol
Rızasından gayriye ayrılma tedbir nızfıl maire suveri bil
Rızkı zahirinde LEYSELİL İNSAN İLLA MA SEA batma devreyle
Tekkellüf ile eylediği rızkı sebeble gelecektir seyri bil
Duanda teehhür eylemekte icabet olmadı diye şekke düşme
Hakkın irade zamanı zuhur eder o daveti istecipliğimi bil
En büyük dua vuslattır kaydı bırak köle kul ol
Aşkı ilâhi ile vuslatı zatı mıratı Muhammediye'den bul
Ya ilahi hikmetinle aciz Ruhi seyrinle seyri batını ver
Nihayeti yok her zerrede hikmetin ihvanlarıyle rüyeti didar kıl

Gezi