Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Erkân-ı İslam Kasidesi-İman-ı Kâmil Kasidesi

Erkân-ı İslam Kasidesi-İman-ı Kâmil Kasidesi

ERKÂN-I İSLÂM KASİDESİ

«Mel İslâm Ya Resulallâh» buyurdu Cibril-i Emin
Beşer elbisesi ile gelip, otururken beraber Ashab-ı Güzin
Şahadeti en lâilâhe illellâh Muhammedürresûlüllah
Esselâtü mukim, ez-zekatü, es-savmi el-haç buyurdu fahr-i Mürselin
Şahadettir ölmüş kalbleri ihya eden bil
Nur-u îmânı telkin ile bulur bütün ihya-yı din
Nişanıdır Müslümanın evvel emirde bu ikrar...
Tasdiki cinan ve ameli, erkanı ile beraber kıl
Salâttır günde beş vakit fevt etme, kıl!
Namazsız Müslümanlık karışık mâdendir, elmas kıl
Mümkün ise cemâati hiç bırakma, fazileti ulvîdir
Müslümanlık cemiyeti dinidir her anı cemiyette bil
Kılmayan beş vakit namazı, seksen sene Cehennemdir cezası
Kurtulamazsın, geçirdiğin varsa, kazasın kıl
Kur'anın yetmiş iki yerinde akimis selât buyurdu
Mü'minin mi'racı namazdır secdede vuslat kıl...
Ez-zekât Müslümanlığın farzlarından ehemmiyetlisidir
Malın, varsa, kırkta birini senede ehline eda kıl
Vücudun zekâtı elinden geldiğine yardım et
Rıza-i İlâhî büyüktür, her amelinde seha (cömertlik) kıl
Oruçtur Müslümanların veçhinde âlem tacı
Mükâffatı hududsuz Cennet'e yükseltir mi'racı
Ramazan-ı Şeriftir, bir ay, ayların sirâcı
Sakın kıymetini bil, gafil olma, bul bu ayda ihtiyacı
Hac ile Müslümanların kemâlatı Zilhicce ayındadır
Farz olan ömründe bir defa icra kıl haccı
Buyurdu Resûl mümkün iken gelmezse beytimize
Yoktur mazallah kurtulamaz dünya ve mafiha ilâcı
Ruhî dahi Müslümanlık olsun bu cihanda en büyük amelin
Bir vakit dûr olma, işte bütün erkân-ı haksi

İMÂN-I KÂMİL KASİDESİ

«Amentü billah»tır îmânın-Allah'a; hem ezelî

Resûlullahtır telkin eden imânı

Sıfatıdır Allah'a yakın bizleri bildiren

Hem zatı hem subuti hem efali hem selbi

«Ve melâiketih»dir! Allah'ın semada melekleri

Emir ile tasarrufları hem bütün âlemleri

Büyükleri dörttür: Cebrâl, Mikâil, İsrafil, Azrail

Vazifeleri vahyi ilkam tebayii erbaa tasarrufları

«Ve kütübihi»dir! dört kitap, yüzü suhufi

Tevrat Zebur İncil ve Kur'an-ı azîmi

Âdem, Şit, İdris, İbrahim (AS.) suhufları

Musa, Davut, İsa ve Muhammed (AS.) kitapları...

«Ve resûlihi» Resulleri yirmi sekizdir bil ânı

Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn zahir velayetleri

Ulül-azimdir Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa (Â.S.)

Muhammed Mustafa (A.S.) cümlesinin ekmeli

«Vel yevmil-Âhiri âhiret gününe imânın kuvvetli olsun

Kıyamet-i kübrây-ı, haşire neşire, sırata, mizan-ı İlâhîye...

Cennet Cehennem... hesap ile sevk olunur ahâli

Livaü'l-hamde toplananlar görürler cemali

«Ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi» iledir beyanatın

Aslını hatırlarsan bulursun görürsün hepsini

Hakkına razı ol, ahlâk-ı hamide kıl, hâlini

«Min Allahi tealâ vel-ba'sü ba'delmevt» ahvâli için

Kur'an-ı Azimi bulursun, tafsilatlı cümlesi...

Hadis-i Resûl, icma-i ümmet, hem kıyas-ı fukaha

Tafsil eylediler «Amentün»ün esrarını...

Ledünliyatını almak murat edersen, tamamını

Mürşid-i Kâmili bul, talep et seyr-i sülûku

Rûhi sen de îmânını kemâle erdirmek için

Bir an durma tahsil et hep ilm-i ledününi

Gezi