Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Erkân-ı Selat Kasidesi Bölüm 1

Erkân-ı Selat Kasidesi Bölüm 1

ERKAN-I SELAT KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim

İNNESSELATA TENHA ANİL FEHŞAİ VE MÜNKER buyurdu Kur'an'da

Allah kullarına

Habibi vastasiyle tebliğ eyledi yetmişiki yerinde bil anı

Esselatü imadüddin buyurdu Mustafa Zatullah'tan aldığını

Mümin'in miracı oldu günde beş vakit namaz fevt etme anı

Mazallah terk eden bir vakit kasten seksen sene cehennemdir cezası

Yedi yaşında başlattır ömürün sonuna kadar devam etsin evladın

Namaz farzları yirmiyediye baliğ oldu öğren erkanını

Biri hadesten taharet abdest almak hem gusul dahil anı

Abdesinde dört farzı vardır elleri yüzü ile bilekleri dirseklere kadar

Yıkamak ikisi başına mesh ayaklarını yıkamakla ayrıca

sünnetleriylede bil anı

Guslun farzı üçtür istinşak cemi bedeni yıkamak

Erkanıyla yapılır malumatı diniyyeden öğren anı

Namazın ikinci necasetten taharet elbisede namaz kıldığın yer tahir anı

Üçüncüsü musallinin ayaklarının mevzii tahir olmaktır bil anı

Beşincisi mevzii cephe dahi tahir olmaktır yedi eza secdeye tahsistir

bil anı

Altıncısı setri avrettir erkekler dizden göbeğe kadar mesture olmaktır

Ve dahi kadınlar el üstü yüzden maada mesture olmaktır bil anı

Yedincisi istikbali kıble FEVELLİ VECHEKE ŞEDREL MESCİD-İL

HARAM dır bil anı

Sekizinci vaktin beşini tayin etmektir her birinin yerlerini

Dokuzuncusu duhuli vakti tayin çok ehemmiyeti büyüktür bil anı

Onuncusu niyet etmektir kalbini huzuru Hak'ka rücu tefekkürle eyle

anı

Onbirincisi tahrime iftidal tekbiri olmak ki bütün masivayı terk eyle

anı

Onikıncisi kıyamdır nevafil gayri özürsüz ayakta icra anı

Onüçüncüsü kıraat Kur'an'dan bildiğini oku bir uzun veya üç kısa ayet

okumaktır efdali

Ondördüncü nevafilin her rekatında kıraat eylemektir bil anı

Onbeşinci fitrin her rekatında dahi kırat eylemektir bil anı

Onaltıncı ruküdur ÎRKAU buyurdu Kur'an da dikkat et anı

Onyedisi sucuddur VESCÜDU buyurdu yedi aza ile eyle anı

Onsekizinci secdede yerin sesini duymaktır sakın gayriyi

Ondokuzuncu secde mevkii kadem mevkiinden nısfı zira fazla olmak

bil anı

Yirmisi secdeye iki el iki diz ve ikinini parmakları ucu kıbleye

çevirmektir bil anı

Yirmibiri rukua sucuda takaddüm eylemektir Allah'ın emrini bil

Yirmiikisi secdeden kurbı kuuda kalmaktır iki secde arasında fasıla

bil anı

Yirmiüçü ikinci secdeye varmaktır sakın terkeyleme sahih olmaz

bil anı

Yirmidördü ahırda salatta oturmaktır teşehüt miktarıdır dahi bil

anı

Yirmibeşi kuudu ahiri en sonunda yapmaktır hatmi erkan böyle anı

Yirmiyedisi beş vakit farzlarını bilip nafileden tekriki idrak bil anı

Namazın farazi ilahiyesi hudu, huşu huzur ile nihayeti bulmak zevkini
Kesretten kinayedir sayı vecdü istiğrakla miracı hakikati namazda
bil anı
Vacibatı namaz yirmi adet öğren tadili erkanını vazife mühimdir
Biri fatiha okumak farz namazlarda zemmi süre veya hatmi ayet ikisi
zikrolunan ayet

Gezi