Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Erkân-ı Selat Kasidesi Bölüm 2

Erkân-ı Selat Kasidesi Bölüm 2

Kıraat vacibeyi iki rekatta alettayin şefi evvelde yapmak üçü fatihaya
Takdim dördü secdede burnu alnın azası ikisini yere getirmek beşi
Secdeyi saniyeyi diğer efale intikalden evvel altı erkanda itminan
üzere
Yedisi kadei sekizi anda tahiyat okumak dokuzu kadei ahirde
Tahiyat onu kadei ula tahiyyata müteakip kıyam onbiri hitamı
Salatta selam onikisi ifdidat Ellahu Ekber ile onüçü fatihayı tam
okumak
Ondördü tahiyyatı tam okumak onbeşi selatı cehride imamı cehretmek
Onaltısı selatı serriyede muselli israrı kiraat onyedisi muktedi
Her iki nevide sagıt onsekizi namazda secde ayetinde secde
Ondokuzu mucibinin vücudunda sücudi sehiv yirmisi vacibeyi ilahiyi
Saymakla tükenmez selâtı daimun için her anı tefekkür eyle
Kudsi ulu aşkla bağlan Ruhu selata vecdi istiğrakla dahi
Sünneti selat ellibir kadar tadadı Fahri Alemin erkanına uy her an

Bütün hayatın boyunca müktedandın aslında saymakta nihayeti
Yok bir an erkekler iftidah tekbirinde kulağa, kadınlar
Omuza parmakları haliyle açmak ve avucunu kıbleye çevirmek
Üçü muktedi imama bile fasıla erkekler göbek altına vazi
Kadınlar göğsü üzerine el bağlamak altısı sübhaneke okumak
Euzü besmele çekmek her rekatta besmele ile fatiha dokuzu
Hitamı fatiha amin muktedi tehmidi münferid ittifaki
İmam tahmid bunlar sena mabedi isra aniki
Tahrimede itidal tekbirleri imam cehirle kıyamda iki ayak
Arası dört parmak onbeşi zemmi sure sabah zuhri tavil
İkindi, Yatsı, Esved, Akşam kasire sabah namazında
Birinci rekat uzun rükua Allah-u Ekber'le on sekizi rükuda
Sübhanerabbiyelazîm üç kere dizlerini elleri ile tutmak
Erkekler parmakları ayırmak yirmibiri rukuda erkekler
Enciği dik arka kısmı düz başını aşağı yukarı değil
Yirmidördü rükudan kalkmak idminan kaim olmak secdeye dizleri
Elleri yüzü sırasıyla yirmiyedisi secdeden kıyama kalkarken ensene
kalkma
Secdelere Ellah-ü Ekber'le kalkarken Ellahü Ekber'le otuzu sücudu iki
El arası üç kere sübbanerabbiyel ala erkekler karnına kaldırmak
Otuzüçü kadınlar secdeye yapışık secde arası celse ellerini oyluklara
Koymak otuzaltısı erkekler kade ve celsede sol ayak yere sağ parmak
Kıbleye kadınlar sola ayakları sağa tehiyatta şahedet parmak
Otuzdokuzu kıraat teşehüdü ısrar iki fazla farzlarda son
Rekatta fatiha kade-i ahire'yi selavatlar kırkikisi selavattan
Sonra dua her iki tarafa selam imam aleyküm hitabıyla cemaat
Hafaza meleklerine niyet kırkbeşi muktedi selamda cemaat ve imam'a
münferid
Selamda meleklere iman iki selamda sesi pes kırkdokuzu muktedi
selami
İmam'ın selamına nukarrın imamın iki selamına muhtazır ellibiri
namazın
Adabı saymakla tükenmez kerahatından sakın ilmihalim sahip
olmaktır
Ruhi sen dahi farazisi vacibat ve süneni peygamberinden bir ayrılmağa
sey eyle
İmanın rehber ve Mürşidi kamillerinle iktida eyle sırrı hilafeti
Bu miracı hakiki rüyet burası

Gezi