Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Giriş

Giriş

Bismillâhirrahmanirrahîm
Elhamdüillâhillezi halekal insane minnur.
Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin mazharil envar.
Ve alâ âlihi ve ehli beytihi bisebebi kıyaminnasi minnur.
Cemi esma ve sıfatı cami, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi havi makamı
ulühiyeti zatta sana ibadet ederim Allahım.
Cemi esma ve sıfatı satir, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi kahir
makamı ahadiyeti zatta vücudumdan fani olayım Allahım.
Cemi esma ve sıfatı zahir, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi lâmi makamı
vahidiyeti zatta vücudumla mevcut olayım Allahım.
İlmi zatta cemi mevcudatı tesbit ve ayanı sabitede tefrik makamı
ferdiyeti zatta saadet isterim Allahım.
Ekserinnas saltanatı halkiyeden gafil, esma-ü efaliyeden cahil makamı
nuru zatta cemalini göreyim Allahım.
Gaybi mutlakta hüviyeti zatta makamı künhüzatına hayran olayım
Allahım.
Hayatı sermedi aynı zatta makamı hayyi zatta hayatı ebedi isterim
Allahım.
Aynı zatta zatının kemali makamı kuddûsiyeti zatta saltanatı halkiyeden
tecrid olayım Allahım.
Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh, makamı samadiyeti zatta
senden gayriye muhtaç etme Allahım.
Kıyameti kübrada nur-u zatın zuhuru ile bütün mevcudatı ifna,
makamı vitriyeti zatta yalnız bırakma Allahım.
Bihürmeti esma izzatiyetilhusna ve bihürmeti seyyidin El Mustafa.
Sıdkı fakir kemterin münacatını kabul eyle Allahım.
HAKİKATİ NEFİS (2)
Zatı nefis, nefesi rahman ey arifi hakikî.
Ol nefesten zahir oldu muhabbeti ilâhî.
Ol muhabbet sulbü pederden rahmi madere düştü.

Gezi