Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hacca Davet ve Eda Kasidesi

Hacca Davet ve Eda Kasidesi

HACCA DAVET VE EDA KASİDESİ

EL-HACCU EŞHURUN MALUMAT ile Allah davet etti kullarını
Habibullah tebliğ ile mü'minleri çağırdı kabeyi muazzama'ya
Bu farzı eda eyle zamanı mahsusede makam-ı maksuseyi
Ef'ali mahsuse ile sakın ihmal etme vazife-i mühim bil ani
Vakti olup ta îfa eylemeyen bu farîza-İlahiyeyi
İster Nasrani ister Yahudi olsun buyurdu habibi
Haccın farzları tavaf, tavaf ziyareti, Arafat'ta vakfayı
İhramı giymekle mikat mahalinde gusulla başlar vazife bil anı
Yirmi dörttür vâcibât-ı Hac ihrama mikatda girmek biri
Hem Arafatda vukufi gurup bi şemse değin temdid ikisi
Üçü yevmi seherde tulu-i Şemsden evvel müzdelifede vakfayı
Remgi cimar dördü kurban kesmek beşi halk veya teksir altısı
Ani dahili haram yevinahre tahsis yedisi remi cimar evvel yapmak
sekizi
Kurban kesmeyi ikisi arasında yapmak dokuzu tavaf-ı ziyaret yevmi
nehir onu
Say etmek eşhüru hacda onbiri tevafı evvel dördü farz üçü vacip oniki
Özürsüz maşiyen sey onüçü seye sefadan başlamak ondördü

Afakilere veda tevafı on beşi hacerül esvetden tevafa başlamak on altı

Haceri esvet'de istikballa sağa gitmek onyedi yürüyerek tevaf onsekiz

Tahiri tevaf on dokuzu mesturul evre olmak yirmisi

Tevafı verayı hatimden yirmi bir temamında iki rekat namaz yirmi ikisi

Haccın ifasında süneni şerife ifası kırkdır bil anı

Ehrama girerken güsül iki rekat namaz izanda beyazı üçü

Tayip sürünmek çok telbiye getirmek üç kerre getirmek altısı

Selavatı şerife, Cenab-ı Hakk'a dua Mekke-i Mükerreme duhulunda

güsül dokuzu

Mekke-i Mükerreme neharda mualladan müşahadede dilediği dua

pişi gahda tekbiri tehlil

Eşhürü heramda gudum tevafı erkeklere izdiba ilk üçte remil onbeşi

Seyde mili akterden her vele maadasında yavaş çok tavaf on sekizi

Zil hücce yedisinde Kâbe'de hutbe sekizinde tuluda mineye çıkmak

gec kalmak yirmi biri

Dokuzunda tuluda arafata çıkmak, arafat ve müzdelifede göz yaşı gurupda

İnmek yirmi dördü müzdelifede cebeli kuzah gurubuna konmak

bayram gecesi

Kalmak bayramda minede kalmak yirmi yedisi

Remi cimarda mineyi sağa almak haceri âkabede rakip remiye

derken aşağıdan atmak

Otuzu ilk tuluda diğerleri zevalda başlamak nahirde hutbe otuz üçü

Mekke'de mahsipde tevakkuf tevas sonunda bol zemzemi içmek

Beytullah'a karşı içmek otuz altısı

Zemzemi dökünmek Hacer-ül Esved'i ve suni asltur Kabe'ye yapışıp dua

etmek

Otuz dokuzu dahili Kabe'de ezasız edebi tazim ile iki rekat namaz

kılmak kırkı

Haccın edasında, fazileti saymakla tükenmez esrarı hacca mütteli

ol ey ehi

Şeriatı garra-i Muhammediye'den ayrılma farz vacip sünnetin

hakikatini bil dahi

Ruhi Visali'den aldığın üzre ihvanlarla fütuhatı batiniyenle hacet

muhabbeti aşk ile

Her Tarikat, Hakikat, Marifet mıratı Muhammediye'den rüyeti didarı

bul

Ravzayı Müdahara'yı ziyaret terk eyleme fillahdan beka billahı bul

İnsanı kamil ol bir nefes haktan dur olma fethi mutlakı bul

Gezi