Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hacı Bekir Sıtkı Visali Hz.'nin Cenaze Törenine Ait Kasidesi

Hacı Bekir Sıtkı Visali Hz.'nin Cenaze Törenine Ait Kasidesi

HACI BEKİR SITKI VİSALİ Hz.nin CENAZE
TÖRENİNE AİT KASİDESİ

Zayii ile manen viran sayıldı İzmir şehri
İhlasından oldu azam bir cenâze mahşeri
Ecilleyi ulemâdan Hacı Bekir Sıtkı Efendi
Uful ettin aburuyi İzmir şehri mefheri
Ne saadeti azimedir ki hali sekeratta bile
Allah, Allah zikrederdi femi ziya küsleri
1962 bin gün sırra Berattan
Hacı Bekir Sıtkı Efendi ufûl etti hayattan
Emsalini görmemişti belki daha bu belde
İzdihamlık andırdı dehşeti efza mahşeri
Başlar üzre dalgalandı nâş-i mübârekleri
Yaraladı kalbleri hep ah u firkat neşteri
Hayret içre temâşada âsûmânilerde dahi
Kemâlâtı müberhendir bitmez hatı evleri
Ömrünün tam sekseninde terk-i dünya eyledi
Ne mümkündür bulmak artık böyle yekta Gevheri
Havf-i haşyet zühtü takva sahibi bir zat idi
Müekkidi her veçhile siyret-i Peygamberi
Uşakkîdir tarikatı mürşidi ve hem üzekkir
Fahr-i Resul müktedâsı ser-i şerif rehberi
İlmi zahir ilmi batın fazlı kemal sahibi
Kula, İzmir, Ödemiş'tir hem hasseten meşheri
Evliyadan denilse lâyık humayandı veçhinde
Alâmet-i kemâlinden feyz feyz-i enveri
Lutf-i Rahmet eyleyerek şefi' eyle ya Rahim
Fahr-i âlem, Ebu Bekir, Ömer Osman Haydarı
Ravzatün minriyazil cinan, hadîs-i sırrını
Tecelli etti envârınla pürnûr olsun makberi
Milâdi bir tarih yazdım efendinin hakkında
Şefaatle mesrur eyle ya Rabbi Hakkı kemteri

Gezi