Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Hakikat-i Amentü Esrarı ( 7 )

Hakikat-i Amentü Esrarı ( 7 )

HAKİKAT-İ AMENTÜ ESRARI (7)

                EYZAN

Amentü bihi: elhamdü lillâhi ellezi, amentü bilhüviyetil mutlakati

vegaybilgubi ve hakayiğil hakkiyeti ve noktayi latayyün ve

noktayı sırrı künhizatiye

Bu sırlara gayben ve ilmen iman ettim bilvahtedil vücudiye

EYZAN

Amentü billahi: elhamdü lillâhillezi biuluhiyeti mutlakati ve kesretil

esmaiye ve muhitatizzatiye

Bu sırlara enfusuafakta aynel yakın ve hakkel yakın iman ettim

bilvahdetil vücudiye veş şuhudiye

EYZAN

Ve melaiketihi: Suphanellezi amentü bimelaiketihi elletihiye kuva-

ül ulviye ve sultanil hakkiye ve kuvaüssuvariye likesretil esmaiye

ve kuveüssufliye limuhıtatuzzatiye

Bu sırlara enfüsü afakta aynel yakın ve hakkel yakın iman ettim
bilvahdetil vücudiye veşşuhudiye

EYZAN

Vekütübihi: Suphanellezi amentü bikütübihilleti hiye kelimatil
ulviye ve sultanül hakkiye ve kelimatil nuriye lisaltanatil halkiye ve
kelimatussuriye likesretil esmaiye ve kelimatussufliye elmuhitetuzzatiye

EYZAN

Verüsilihi: Suphanellezi amentü birüsülihi elleti biyeyüpasümelebisühü
bilibasi envarîssıfatiye ve envarilsemaiye yedunennase fiasrihi,
minhükmül mudilliilâhükmil hadi biemrillahi tealâ resulüne el
Mustafa ve seyyidülembiya vehâtemil embiyai yübasü melabisen
bilibasi sultanil hakkiye velibasî kesretil esmaiye ve bilibasi muhitatizzatiye
rahmeten lilalemin yedussakaleyn minhökmülmudilli ilâhökmül
hadi bilemrilahitaala veyerelaşikine velarifine fimirati kalbihi
eluluhiyeti mutlaka.
Bu sırlara enfüsü afakta aynel yakın ve hakkel yakın iman ettim
bilvehdetil vücudiye ve şuhudiye

EYZAN

Ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahitealâ: Suphanellezi
amentü kazai velkaderi velkazaü hükmün ilmiyyün filezel elleti
elayanis sabiteti maşemmet rayhatel vücudi, el ilmü tabiun lilmalum
Velmalümü hakikata enfasina
Bu sırlara gaybenilmen iman ettim bilvahdetil vücudiye içmalen
ve tafsilen.

EYZAN
Kale rabbüna: elestü birabbiküm nahnü kulna; bela ya Rabbena

yani matatlubü minna saîden evşakiyyen ünasen evzükuren evganiyen

ev fakiren halkan evhulkan bilisanirruhi fimakamil ferdiyeti

yatlubü enfüsüna bihasebil istida dıvel gabiliyeti

Bu sırlara ensüfü afakta aynel yakîn ve hakkel yakîn iman ettim

bilvahdetil vücudiye ve şuhudiye

Gezi