Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / İlim Kasidesi ve İlmi Ledün Kasidesi

İlim Kasidesi ve İlmi Ledün Kasidesi

İLİM KASİDESİ (67)

Soruldu imam Ali ol veliler serveri
İlim mi efdal ya mal mı cevap verdi ol veli
İlimde vardır on hikmet malda vardır on hikmet
Alim Alim ya Müteali arttır ilmimi ya Müteali
İrham zülli ya Mütecelli aslıh hali ya Müteali
İlim nebiler hem veliler mirası
Mal Karun hem müşrikler mirası
Saklar malı sahibi İlim saklar âlimi
Düşman olurlar zengine ikram ederler âlime

EYZAN

Vardır ilmin bakası yoktur malın bakası
Mal harcadıkça azalır, ilim harcadıkça çoğalır
Abu zemzem misali tükenmez ta ebet suyu

EYZAN

Sahildir mal sahibi sabidir ilim sahibi
Mal çok durmakla küflenir, ilim çok durmakla nurlanır.
Cühelanın kocamanı kocadıkça hiç olur
Ülemanın kocamanı kocadıkça koç olur

EYZAN

Mütekebbir olur mal sahibi, Mütevazi olur ilim sahibi
Ahirette mes'uldur mal sahibi, ilim şefat eder âlimi
Sarik çalar malını çalamaz sarik ilmini
Sıdkıya gece gündüz tahsil eyle ülumi
23/Haziran/1953

İLMİ LEDÜN KASİDESİ (68)

Ehli tevhidin bilmesi vacip olan babu vilâyet yedidir ey talibi
ruhî
Harfi adem harfi ruh harfi ilimdir üçü
Harfi nübüvvet risalet kabız ve basitdir dördü
Harfi adem yedidir anı nuru aklında hıfzet ey Arif ruhî
Hüsnü hulk havassi hamse-i zahiriye ve havassı hamse-i batınıyede
Kemaldir üçü
Dahi zükûriyyette Kemal zahir ilminde Kemal kabili sanat ve
ruhu hayvanın merkezidir dördü
Harfi ruh yedidir kalbinde nakşet ey gülşen ruhî
Kendi nuru ile eşyada efali ilâhiyenin nurunu zevk Tahir mutahhir
ve eşyada kuvve-i temyiziyedir üçü
Dahi hicapsız rüyet ademi gaflet ademi ihsas ve kuvveyi siryaniyedir
dördü
Harfi ilim yedidir anı dahi ruhunda zevket ey gülşen ruhi
İlimde kemal ki alîm isminin ruh üzerine tecellisi ademi tazyi
İlmi lügati tuyur ve hayvandır üçü
İlmi akıbe ilmi sakaleyn ilmi nebat ve cihatı sittenin ademidir
dördü
Harfi nübüvvet yedidir anı dahi sırrında sır et ey esrarı ruhi
Sadakati kamile sabrı kamile bütün mevcudatı rahmeti ammedir
üçü
Dahi marifeti kamile havfü kamil masiyetten masun ve affı
ammedir dördü.
Harfi risalet yedidir anı dahi hefanda kenz et ey esat ruhî
Ezelde hakikati nefislerinde sabit olan nur isminin kemal ve hakikati
nefislerine marifet ve sıdıktır üçü
Ve hakikati nefislerinde sekine ve zati nefisleri ile müşahede-i
kamile ve umuru ahireti dünyada Müşahede ve âlemi berzahı müşahdedir
dörde
Harfi kabız yedidir anı dahi ahfanda kenz et ey adem ruhi
Zati nefis üzerine kabız isminin tecellisi insaf zıttan nefrettir
üçü
Dahi evamiri tebliğ hususunda ademi haya evamiri harfiyyen
icra
Meyli ruhanî ve buğzu batıldır dördü
Harfi basit yedidir anı dahi hakikati nefsinde kenz et ey hakikati
ruhi
Ferahi kâmile havassı hamse-i zahire damarlarının fethi batına
damarlarının fethidir üçü
Dahi zati nefsinde hayrın sükûnu refiüt derecat hıfzı cenahuzzül
ve hüsnü tecavüz
Sıdkı'nın ruhî ve ilmî ledünni talimi Cenab-ı Hak'tan inayettir
Ruhi'nin de ahkam ve ahvalini giymek zat-i üluhiyetten hidayettir

Gezi