Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kemalat-ı İlâhiye Kasidesi- Münacat Kasidesi

Kemalat-ı İlâhiye Kasidesi- Münacat Kasidesi

KEMALAT-İ İLÂHİYE KASİDESİ

İZA ERÂDE ŞEYEN EN YEKULE LEHUKÜN FEYEKÜN buyurdu
Hallak-ı cihan
Dilerse durdurur dilemezse mahvolur hemdem emân
Faniyi bırak dâim, bekayı gözle ey ahi
Sûreti bırak sureti bul durma heman
Küllü şeyin yerciu ilâ aslihı ol musavvir-i kemal
Ağyara bir zerre fani ehline eyleme îtibar
Mânâ içre bu âlemi geçeyim dersen ey aziz
Rehberinden ayrılma mihver-i zatı bul heman
MEN SABERE ZAFERE buyurdu ol mahbubu cihan
Sabırlı ol der-i belaya eyleme hiç ihtizar
Yaradana sığın müsebbi esbab oldur ey ahi
İnayeti hakdan bil zaferine eyle intizar
Yâ İlâhi Sabır isminden ayırma Celâlini eyle Cemâl
Hakir, fakir Ruhi'ye dahi cümle ile ver Cemal

MÜNACAT KASİDESİ

Müncâatım ol Rabbül izzeti zülcelâledir benim
Gece gündüz günah-ı isyanım çoktur benim
Ol seyyid-i beşer her an istinatgâhım benim
Çünkü rahmetenlilâlemindir bürhanım benim
Estağfirullah elazîm zikrullah ile evradım benim
Salavâtı Resûl gıdayı mânevim benim
Her nefeste feryadı figân ile iltica etse nefsim benim
Çoktur kusurum çok kamu âlemlerde benim
Çünkü Âdem Sefiyullah bir zaman tevbe eyledi
Duası kabul ile zulmeti nura tebdil eyledi
Yunus Nebi bir erbain balıkta tesbih eyledi
Sahil-i bahirde selâmet bulup niyaz eyledi
Her Enbiya ayrı ayrı münâcaatla tevbe-istiğfar eyledi
Nebiyy-i Muhterem Muhammed masum iken günde 70-100 istiğfar
eyledi
Evliyalar dahi bütün varlıklarını terk eyledi
Ol Rabbül Zülcelâle istiğfar eyledi
Ey Allah'ım ol mahbub-i Mustafa'nın aşkına cümle enbiya ve evliyanın,
masumların aşkına
Ruhi kulunun cemi zünübunu mahf eyle
Her an huzurundan ayırma sevgilim şeyhim aşkına

Gezi