Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kurban Bayramı Kasidesi-Ziyaret-i Nebi Aşka Davet Kasidesi

Kurban Bayramı Kasidesi-Ziyaret-i Nebi Aşka Davet Kasidesi

KURBAN BAYRAMI KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
İNNA ATEYNA KELKEVSER FE SALLİ LİRÂBBİKE VENHAR
buyurdu Habib-i Mustafa'ya Hûda
Bi azîmüşşan kevseri ile ettik ümmetine eyle ihya
Bayram namazını kıl kurbanı kes bulsun huzuruma vasıla
Her mümine bayram namazı vaciptir sakın etme cüda
Nisaba malik isen kurban kes nefsini kurban eyle heda
Hz. İbrahim, İsmail'i kurban emir olundu derhal muti peda
Cebrail ile koç geldi bütün mü'minlerle numûne oldu sadâkatla eda
Her Peygamber kurbanla aslına rucu için nefislerini eyledi feda
Pederi Resul Abdullah bile kurban için hazır idi emrine nida
Abdulmuttalip yüz deve ile karşıladı kur'a ile hakka razı
Ruz-ı mahşer sır'at-i müstakim diye coşanda kurban-ı seyretlereva
Gaflet etme yedi cehennem altı seyri sülükle kurtul zebinle eda
Yedi nefis kuvvesinden geç hakkı yedi tekbir namazda budur mânâ
Yükselsin vuslatı ilahiye ruyetle şuhud bayramı zatiye
Aziz kardeş Arafe sabah namazında tekbir getir gaflet etme, eda
Yirmi 3 vakit ikmal eyle tefekkür ile mir'at-ı Muhammediye'den
bulasın rıza
Ruhi dahi meratib-i sülükle şeyhim Visali Uşşakî'den aldığın üzere
İhvanlara her sene kurbanı gayretle kes bulasın hakiki beka

ZİYARET-İ NEBİ AŞKA DAVET KASİDESİ

Allah aşkıyla yanarak zikredelim Mevlâ'yı
Göz yaşlarıyle koşalım durmayalım mahcubu Kibriya'ya
Yaklaşınca yolumuz Medine'de kubbe-i hadraya
Ah u enin ile kendimizi atalım aguşü pür-sefaya
Vardık ravza-yı pak-ı Muhammediye'ye sürdük yüzümüzü
Kabul buyur ya Habibullah göster yüzünüzü
Veçh-i pâkin zuhur eylesin nuri zatı veçhullah
Veçh-i istiğrakla mir'atından göster cemal-i zatını
Mahbubu cânânım zât-ı pakı Kibriya Mustafa'dır
Deryâ-i vahidiyette cûş ile bulalım vahdet-i zatını
Zerre olalım her an kibriti ahmerde
Devr ile bulalım mahviyetle fenada bekada zatını
Ya ilâhî Aşık Ruhi'yi bir an dûr etme nazarından
İhvanlarla subh-i mah zikrinle lütfet didarını

Belge İşlemleri
Gezi