Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Leyle-i Kadir Kasidesi-Darül Baka Kasidesi

Leyle-i Kadir Kasidesi-Darül Baka Kasidesi

LEYLEY-İ KADİR KASİDESİ (82)

Ey aşıklar leyley-i, ey sadıklar kadriyi
Nuru Muhammed cismini leyleyi kadir bilmeli
Hem varisi vekili insani kamildir aynı
Meded meded Ahmed-i getirdi Hak'dan bizi
Leyley-i kadrin nurları kapladı âlemleri
Ol Kur'an-ı azimi inzal etti kalbimi
Hem bin aydan hayırlı çünkü mazharı lahuti

EYZAN

Hem nefsinin sureti kabe kevseyn misali
Ümmülkitabdır ruhi kabe kevseyndir kalbi

EYZAN

Dahi cebrail oldu nuru aklın sureti
Dahi israfil oldu nuru fikrin sureti
Dahi azrail oldu nuru vehmin sureti
Dahi mikail oldu nuru hayal sureti

EYZAN

Dahi dünyalar oldu nuru unsur sureti
Dahi berzahlar oldu nuru kabrin sureti

EYZAN

Yarab Sıdkı müflüse eyle şefi nurunu
Yoktur anın ameli, hem ilmi hem irfani
Lakin sever nurunu candan ehli beytini
Aşıktır hem zatına çoktur anın bahası
Yoktur anın parası kalbden başka hiç mali
Kalıptır anın zahiri nurdur anın batını
Kapladı emmaresi yoktur anın kıymeti
Yarab lütfet miskine göster nuru cemali

EYZAN

Nurdur anın batını çünkü haktır banisi
Çıkar kalbden sivayi gelsin konsun serayı
Geldi milkin sahibi cülus etdi sarayi
Benden duyan o oldu benden gören o oldu
Benden kalem o oldu ben oldum nay misali
Gördüm zikrin nurunu benden zahir o oldu
Cümle âlem o oldu hem vahdeti vücut oldu.
Sakın yıkma kalbini haktır anın sahibi
Yakar seni celâli bulamazsın imdadı
Gezdirir hem serseri kapıdan hem kapıyı

DARÜL BAKA KASİDESİ (83)

Darülbakadan devrile geldiler enbiya
Darül fenaya mihnet ile göçtüler evliya
Ağlama gönül ağlama inleme gönül inleme
Mihnet ile göçtü ol habibi kibriya
Mustafa'nın dişlerini kesir eyledi ehli cefa

EYZAN

Ol habibin yarı dahi sahi ekmeli evliya
İbni mülcem hançeri ile eyledi azmi baka

EYZAN

Ol habibin ehli beyti şahi Hüseyin seyyida
Kerbelâ'da kestiler resini eşkiya

EYZAN

Bir gün olur bağrı açılır
Konca gül miski amber saçılır

EYZAN

Gönlü yanık aşıkları güldürür
Gül güle geldi gönülleri güldürdü

EYZAN

Ol gül güler miydi gülşene gelmeseydi ol gül
Sıdkı'ya sabreyle sana da güldürür ol gül

Gezi