Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Meratib-i Seyri Sülük Kasidesi

Meratib-i Seyri Sülük Kasidesi

MERÂTİB-İ SEYRİ SÜLÜK KASİDESİ

Estağfurullah el-âzimdir bütün günahlardan kurtulması
Çünkü Âdem ve Havva'nın onunla bağışlandı zelleleri...
Habibullah masum iken, günde yüz kerre buyurdu istiğfarı
Ümmeti isen vird et sen de her gün bu hali
İlmin kapısı Hz. Ali dahi başlarken seyr-i sülûka
Okurdu bu usulle... Bütün ihvana gösterdi yolu
Pirim Uşşâkî Hüsâmi, on iki tarîkin mahzenil-menbâı
Armağan bıraktı ilâ yevmil-kıyame usul-ü istiğfarı
Sahip isen yoluna dikkat et! İhlası fatiha ile
İstiğfar eyle, hiç terk etme ömrü hitamı
Salevât-ı Mahmud Muhammeddir menba-ı feyzi mukaddesi ha'
zaini
«İNNELLAHE VE MELÂİKETEHU YUSALLÜNE ALENNEBIYY
buyurdu zatı hüda
Hiç olmazsa günde yüz kerre oku salevâtı
Salevattadır dâim, vuslât-ı Nabîbi ekrem
Vâsıtası ile bulursun sahibi hem ismi Azamı
Kelime-yi tevhit oldu sekiz Cennet anahtarı
Kelime-yi tevhiddir Cehennem ateşinden kurtaran seni
Hubb-u dünya gadap, şehvet, hırs-ı tamah ilâ ahir...
Şubesi yetmiştir ahlâkı zemaimin budur cümlesi
Günde yedi yüz defa devam ederse, insan tevhide...
Kurtulursun vahşi hayvan sıfatlarından
İsm-i Celâle müdavim ol kurtul levvâmeden
Ehl-i hayvan hâlidir sıfat-ı behaim ahvali
Hamakat, cehalet, kin, gıybet, kibir malayanı
Çoktur sıfatları sakın kendi cümle behaimi
İsmi Hudur; hevandan geç, hem nefsi mülhimeyi...
Müdavim ol, kurtar kibri, vehmi, hayali...
Şeytan, Cin Ecnebi Yahudi Nasrani hâlinden
Katl-i nefs eyle, açılsın amel-i sâlihin kapıları...
«Hak» ismidir
«Yâ Eyyühen-Nefsül mütmainneh ircii ilâ rabbiki râdiyeten
merdiyyeh!»
Âhlâk-ı hamide işle... Adalet, şecaat, kanâat doğsun kalbinden!
Cennetül efal gulami
Râdiyyedir Hay ismi devamla sebat ebedi
Hayatı ebedi bul» çık tabain hükmünden hem, elek misali
Tevekkül, sabır, teslim, rüya seha olsun hem hâlin
Razı olsun Resul, Enbiya, Evliya ahvâlinden

Mardiyyedir Kayum ismi, devamla kıyamında ol
Bütün kâinatın Kayyumiyetle durduğunu bil
İlim, Hilm, zikir vuslattır hali
Kemâlâtın yükselsin bu sıfatta olanlar gibi
Safiyyedir Kahhar ismi ile daima müdavim ol
Yâ naru kûni berden ve selamen ala İbrahim, sırrî hem hâli
Bütün elbiselerden soyun! sülûkünü tamamla
Fettah ismi ile müdavim ol açılsın fütuhatın
Semaların fevkinde Levhi, kürsi, Arşi, ahvali
Göresin âlemlerin aslını feth-i mübinle
Açılsın hazînelerin kapısı saçılsın nurları
Vahit ismi ile daim ol bu kâinat mübdeidir
Hakîkat-ı Muhammediye şeceresi, Vahidiyetin ihyâsı
İhata ile görürsün vücud olur KABE KAVSEYN bu makamdır
gariki behrol hem hali
Ahed ismi ile dâim ol burası mahfiyet makamıdır
EV EDNADIR burası herkes kişi yok halı
Tevhidi efal sıfatı zat cümle mevcut boyunca
Fenâfillah olur âlem
Samediyyet ismi ile bulursun beka billahi
Hak Kur'anın esrarı hem ledünni ilimlerin...
İşit Zâtının kelâmlarını, burası zevk alemi...
Hazret-i cemdir bu makam, bil kıymet-i cevheri...
Allah ismi ile dâim ol, vuslat-ı Cemal burası
Ehadiyetül cemi makamıdır burası
Her nefes dür olma, bırakma zikri, daim ol!
Her gördüğün ol olur göremezsin gayriyi
Aciz Ruhî sen dahi seyr-i sülüku ikmâl et
Bu isimler izinsiz okunmaz mürşid-i kâmil bul evvel
Marifet-i Vezdanla ihata-i küllüye-yi mutlakayı bul
Açık değildir bu yol, sahibi ile tamamın bul...

Gezi