Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Meratibi Tevhid

Meratibi Tevhid

MERATİBİ TEVHİD (58)

Meratibi tevhid ondokuzdur taliban
Sırrı tevhit bu durur öğren hemen bismillâhirrahmanirrahim
Tevhidi ekvaldır biri eder ikrarı bil lisan
Kurtulur seyfünebiden ol zaman
Tevhidi asardır iki eder aklı hem beyan Arzı sema delili
Hem zemanü hem mekan
Tevhidi efaldir üçü demez kullar faili
Mümkinat müteessir müessiri halik
Tevhidi sıfattır dördü mevsufudur hem rahman
Mümkinatın sıfatı müvekkattır hadisat

Tevhidi zattır beşi kalır vahit heman
Mümkinatın vücudu fanidir hem her zaman
Bu beş tevhidi Mekke emri nübüvvet ba Kur'an
Bu tevhidin erbabı esbabı yemini cinan
Tevhit telkini altı zuhuru Medine'den
Aldı Sıddık telkini ol Resulü eminden
Sonra verdi Ali'ye zikri telkin cehriden
Budur zikrin hem aslı mayei Muhammed'den
Yedi tevhid asan telkini zahir olur eseri
Kalbe iner envarı ol zikrin kesretinden
Tevhidi efal telkini sekizinci bil anı
İfna eder fiilleri afaki hem enfüsten
Tevhidi sıfat telkini dokuzuncusu bil anı
İfna eder sıfatı afaki hem enfüsten
Tevhidi zat telkini onuncusu bil anı
Kalmaz afak ve enfüsü ol zatın zuhurundan
Tevhidi asari şuhudu onbirinci bil anı
Şuhud eder asarı hem alemi misalinden
Buyurdu zülkemali velmecit
Fekeşefna anke gitaeke febasarükel yevme hadid
Tevhidi efal şuhudu onikinci bil anı
Şuhud eder efalı rabbül arş melekuttan
Buyurdu zatı bari biyedihi melekutü küllü şeyin
Tevhidi sıfat şuhudu onüçüncü bil anı
Zahir olur sıfatı rabbül arşı rahmandan
Buyurdu zatı beka elrahmanüalel arşı isteva
Tevhidi zatı şuhudu ondördüncü bil anı
Şuhut eder zatını hem münnezzeh cümleden
Buyurdu zatı kahhar limenil mülkülyevme lillâhil vahidil kahhar
Tevhidi esma-ı hakiki onbeşinci bil anı
Güneş nurun sureti hakikati rubibiyeti
Buyurdu ol nuru zatullah Allah-ü nurussemevat
Zahir olur hakayıkı eşya âlemi misalinden
Nuru esma lafzidir hakikat-i melekutu
Tevhidi efali hakiki onaltıncı bil anı
Labis olur efali tasarruf eder ekvandan
Buyurdu Resul-ü İsa — Kum biizni ya mevta
Tevhidi sıfatı hakiki onyedinci bil anı
Zahir olur baki görür ancak habibi
Tevhidi zati baki onsekizinci bil anı
Lâbis olur sıfatı görür âlemi lâhuddan
Küntü semuhu sırrı zahir olur aslından
Buyurdu Resulü Ümmü reeytü rabbi biayni Rabbi
Tevhidi künhüzati ondokuzuncu bil anı
Tevhid eder zatını ol zatın mutlakından
Buyurdu zatullah — Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hu
Sıdkıya bu sırları telkin eyle ehilleri
Kesilmesin feyizleri maye-i Muhammed'den

Gezi