Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Münacaat Bi Hürmet-i Enbiya ve Evliya

Münacaat Bi Hürmet-i Enbiya ve Evliya

MÜNACAT BİHÜRMET-İ ENBİYA VE EVLİYA

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya Rabbi bicahi Muhammedin (S.A.V.) envârı istiğrakı
İcinai beyni ve beyne seyyidina Muhammed'in fid dünya kablel ahire
ervahi
Allahümme bi hakkı ismi Azam ve bi hakkı esma-ül hüsna ve hakki
Kur'an bi hörmeti
Allahümme bi hakkı hameletül Arş ve levhıl mahfuz vel kürsi vüsatihi
Allahümme bi hakkı Adem ve Havva kelimetihi ve şevkatihi, şit
nübüvvetihi
Allahümme bi hakkı İdris ve rif 'atıhı ve Nuh sefinetih ve davetihi
Allahümme bi Hakkı İsmail şerefi teslimi ve Yakup metanetihi
Allahümme bi hakkı Yusuf sıddikiyetıhi ve Yûnus dâvetihi
Ve Eyyûb sabriyatıhi ve hayretihi
Allahümme bi hakkı cercis metanetihi, Üzeyir hayâtihi ve Hızır
seyyahâtihi
Allahümme bi hakkı İlyâs risâletihi ve Mûsa münacâatihi ve tevratihi
Allahümme bi hakkı Harun fesahatıhi ve Şuayp hitâbetihi ve Yuşa
refakatihi
Allahümme bi hakkı saleh negatihi ve Hüt heybetihi ve Zülkarn
hâkimiyetihi
Allahümme bi hakkı Danyal hikmetihi ve Lokman hâkimiyetihi ve
Davut hilafı zeburuhi

Allahümme bi hakkı Süleyman mücizatihi ve Zekeriya ibadetihi ve
Yahya ziyaretihi
Allahümme bi hakkı İsa Zehadetihi ve incilliyetihi ve Habibi Ekrem
Kur'an miracihi
Allahümme bi hakkı Cibril emânetihi ve Mikâil vekâletihi erzakihi
Allahümme bi hakkı İsrail sur ervahi ve Azrail kabzi ervahihi
Allahümme bi hakkı Şeriat-ı Muhammed tarikatil hakikati ve
marifetihi
Allahümme bi hakkı dinil-İslâm ve erkân-ı iman ve amel-i Kur'an ve
ahlâkihi
Allahümme bi hakkı Tevrat-ı Zebur, incil ve Kur'an ve ahlâkihi
Allahümme bi hakkı Ebu Bekir-i sıddık, Ömerul - Faruk, Osman-ı
Zinnureyn ve Aliyül - Mürtezatih
Allahümme bi hakkı Aşere-i mübeşşere ashabı bedir, uhut il rıdvan
mücahadetihi
Allahümme bi hakkı Piran ve Evliya kiram mahbubin ve mensubin
cemi ervahiyetihi
Allahümme bi hakkı Hüsameddin Uşşaki ile Bekir Visali Ruhi kabulü
münacatihi Rüyeti
Şuhudi hakikati didarulahı maşuku ve ila ihvanihi
Salavatullahi ve selâmihi alâ cemîil enbiyai ve evliyai, şüheda-i
salihin
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin

Gezi