Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / On İki Tarikat ve Tadadı Esma-i İlahiye Kasidesi

On İki Tarikat ve Tadadı Esma-i İlahiye Kasidesi

ON İKİ TARİKAT KASİDESİ (16)

Didemiz ğiryan sinemiz suzan — Ruhumuz hayran halvetileriz
biz
Cismimiz püryan derdimiz derman Aşkımız Burhan celvetileriz
biz
Seyir ile seyran aşk ile devran — Ederiz her an kadirileriz biz
Zikrimiz esma fikrimiz müsemma — Seyrimiz evedna bedevileriz
biz
Bizdedir halvet yar ile ülfet — Bulmuşuz vuslat düsukileriz biz
Mahremiz raze bülbülüz yare — Harız ağyare rufaileriz biz
Hayyül bakiyiz dost müştakiyiz aşka sakiyiz nakşileriz biz
Ölmeden öldük sonra dirildik — Uçmağa girdik mevlevileriz biz
On iki seyran, ederiz heran manada sultan, bektaşileriz biz
Hak için bulduk nur ile dolduk — Aşk ile yoğrulduk şazelileriz
biz
On iki pire bendeyiz bende — Hakkın yolunda hüssamileriz biz
Sami ko halkı ara bul Hakkı — Yoludur aşkı uşakileriz biz

TADADI ESMA-İ İLAHİYE KASİDESİ (17)

Kur'anda vardır ikibin yediyüz lafzatullah
Zikri daimiye devamla kalbin nurlansın billâh
Kur'anda vardır dörtbin beşyüz zamiri ismullah
Zamirlerin merciini gözet budur sirrullah
Kur'anda vardır üçyüz rahman sıfatullah
Devam et bu zikre bulasın vücudullah
Kur'anda vardır ikiyüz yirmi yedi rahim hassatullah
Devam et bu zikre bulasın bakabillah
Kur'an da vardır dokuzyüz otuz yedi Rabefalullah
Arif ol nefsini bil budur marifetullah
Kur'anda vardır doksan dokuz ismi sabrullah
Kur'anda vardır 63 ismi tevekkülullah
Nefsini Allah'a rabdet rahat kalb budur billah
Kuranda vardır 70 rızai ismullah
Kazaya razı ol sevsin seni Allah
Kur'anda vardır 80 muhabbet ismullah
Emrine amil ol bulasın cemalullah
Kur'anda vardır 70 selam ismullah
Sende zikri selamı bulasın selamullah
Kur'anda vardır 830 ilmü ismullah
Tahsili ilim et olasın alimi billâh
Kur'anda vardır 63 kadir kudretullah
Sinni Resul 63 islâmiyetin temeli kudretullah
Kur'anda vardır 333 irade müradullah
Takdiri ezeliye iman et olasın müradullah
Kur'anda vardır 1600 ismi Resul hitabullah
Tebliği Resulü kabul et budur imanı billâh
Kur'anda vardır 320 insan halifetullah
Sulükunu ikmal et olasın halifetullah
Kur'anda vardır 292 nefsi nuru zatullah
Fedai nefset zahir olur Nefsi natıka Nurullah
Kur'anda vardır ismi şeytan 99 celalullah
Oku Euzüyü şerrinden muhafaza etsin Allah
Kur'anda vardır 200 ayetüddua mucibullah
İhtiyacını zattan iste kabul eder Allah
Kur'anda vardır 1600 ayeti ahiret basullah
Bu ayetleri tefekküret bulasın necatullah
Sıdkıya bu taksim ilhamı rebbani billâh
İzhar eyledi ilmini fakirden şükrullah

13/14 Şubat 1954

Gezi