Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Rebiül Evvel İbdidasında Kasideyi Mustafa-Velâdetün Nebi Kasidesi

Rebiül Evvel İbdidasında Kasideyi Mustafa-Velâdetün Nebi Kasidesi

REBİÜL EVVEL İBDİDASINDA KASİDEYİ MUSTAFA

Lekat caeküm Resûlün min enfusiküm azizüm aleyh
Buyurdu zat-ı Hüdâ, çıktı cihana feyz-i Akdesten, feyz-i mukaddes
Mustafa
Küntü kenzen mahfiyen sırrı zuhur etti kenz ilminden âlemi
Zâtullah buyurdu levlâke sen olmasaydın yaratmazdım
Şefâat-ı kübrası ile her âlemde mir'at oldu Mustafa
Mekke'de doğdu rabiül evvelin de, Medîne oldu hem durağı
18 bin âlemi tenvir eyledi Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa
Kemâl buldu kırk yaşında, giydi Nübüvvet Risalet tacını
İnse ve cinne mebus oldu davet etti emr-i hakka Mustafa
Kur'an-ı Azîm aslında cem'an unsurda Furkan nazil oldu Mustafa
23 senede ikmal oldu kabul eden oldu Mustafa
Said şaki fark olundu elestü hitabı zahir oldu
Ümmet-i Muhammed olmak lâyık sana hiç durma emrullahı hayalini
süphü ve mesa
Nehyinden içtinap et hem mürşid-i kâmil ol olasın agâh
Katre-i ömrün bitmeden kemâl bul er menzili maksudu elâ
Yâ ilâhi kemter Ruhi'yi Visali'den ayırma dâreyinde bir an
Fenadan bekaya buldur hem hakikati Muhammediye'den Zatullahı

VELÂDETÜN NEBİ KASİDESİ

Zatullah'ın batınından zahir oldu nefs-i Muhammed bu gün
İlmullah'ın nurundan zahir oldu Nûr-i M