Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Tevhid-i Hakikat Hikmet Kasidesi-54 Farz

Tevhid-i Hakikat Hikmet Kasidesi-54 Farz

TEVHİD-İ HAKİKAT HİKMET KASİDESİ (87)

Sıdkı hakdan gafil olma hazır ol
Her işinde hikmetine şahit ol
Şerri cüz'î batınında hayri külle vasıl ol
Bu kazasına rızada ruşen ol
Emrü nehyi bu cihanda akil ol
Bu musibet ezelidir sabir ol
Oku belva ayetini salim ol
30 - Ağustos - 1961 Çarşamba

54 FARZ (88)

1 — Amentü billahi 1 — Sıfatı zatiye 1 — Vücud Akli
2 — Kıdem
3 — Baka
4 — Vahdaniyet
5 — Muhalefetünlilhavadis
6 — Kıyam bi nefsihi

2 — Sıfatı sübutiye
7 — Hayat
8 — İlim
9 — İrade
10 — Kudret
11 — Semi
12 — Basar
13 — Kelâm

3 — Sıfatı selbiye
14 —Hay
15 — Âlim
16 — Mürid
17 —Kadir
18 — Sami
19 — Basar
20 — Mütekellim

4 — Sıfatı selbiye
21 — Halkiyete ait olan noksan sıfatlardan münezzeh
oluşu
Ve melâlketihi (Akli)
1 — Hakkiyet

22 — Nun
23 — Velkalem
24 — Vema yesturun

2 —Halkiyet

25 — İsrafil
26 — Cebrail
27 —Mikail
28 — Azrail

3 —Ve kütübihi (hissi)

1 — 29-10 Suhuf Adem Aleyhisselâm
50 Suhuf Şit Aleyhisselâm
30 Suhuf İdris Aleyhisselâm
10 Suhuf İbrahim Aleyhisselâm
2 — 30 Tevrat Musa Aleyhisselâm
3 — 31 Zebur Davut Aleyhisselâm
4 — 32 İncil İsa Aleyhisselâm
5 — 33 Kur'an Muhammed Aleyhisselâm

4 — Ve Rüsulihi (hissi)

34 — Sıdk
35 — Emanet
36 — İsmet
37 — Fetanetvezekavet
38 —Tebliğ

5 — Vel yevmil ahiri Gaybi

39 — Gubarati turabiye
40 — Buharatı maiye
41 — Eczai havaiye
42 — Harareti şirariye

6 — Vebil kaderi hayrihi ve Şerrini Minallahitala

43—Cenab-ı Hak'kın ahadiyetin batınında meknuz
olan mevcudatı ilminde taayyünü
44 — Alemi ervahda emaneti alıp ruhan kaza ve kaderin
zuhuru
45 — Alemi misalde elestü bi rabbiküm kalubela deyip
cismen hükmü ezeli ve tasdik.
46 — Alemi şahadette Cenab-ı Hak'kın ezelde hükmettiği
kaza ve kaderin fiilen icrası

7 — Vel basu badelmevt — Gaybi

47 — Kabirden kalkarken vücutlarımızın cesetden tekrar
yapılmasına iman.
48 — İkinci suru İsrafil'in nefhinden ruhların cesetlere
taalluku ile mahşere sevki.
49 — Mizanda defteri amelin vezni
50 — Sırattan geçiş
51 —Ehli cennetin cennete duhulü
52 — Ehli cehennemi cehenneme duhulleri
53 — Arat: Sabiler Peygamber görmeyen insanlar yani
ehli fetret ve delillerden mürekkep olup bunlara
bir Peygamber davete memur edilerek imtihanla
cennet ve cehenem ehilleri tefrik edilip
mahallerine sevkedileceğine iman.
54 — Kesip : Cemalullahı Cennetten ehli cennetin dereceleri
nisbetinde müşahade yerleri

Gezi