Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Esmâ-ül Hüsnâ Kasidesi

Esmâ-ül Hüsnâ Kasidesi

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
HÜVALLAHÜLLEZİ LÂ İLÂHE İLLA HU
El vacibül vücud ile
Kur'an'da bildirdi doksan dokuz esması ile hak kendini
Abdullah isen oku süphü mesa vird eyle açılsın gönlüm
Ölürsen şehit makamında gidersin buyurdu habibullah
Errahmanirrahim el Melik El Kuddus esmaîari ile
Dünyada bütün kullarına ahirette müminlere takdis eyledi
Es Selam, El Mümin el Müheymin, el Aziz esmaları ile
Her afattan selamet Emin ve her sevdiğini aziz eyledi
El Cabbar, El Mütekebbir, El Halik, El Bari esmaları ile
Her şanında Cebbar Mütekebbirdir yaratmakla açarak seyreyledi
El Müsevvir ,El Gafur, El Kahhar, El Vehhap esmaları ile
Her eşyayı tasvir kusurları afiv gayriye kahir, dilediğini Ali eyledi
El Rezzak, El Fettah,El Alim, El Kabis esmalarıyle
Halkın rızkını tayin fütuhatı açan her şeyi bilen ve tuturak seyreyledi
El Basit, El Hafız, El Rafi, El Muiz esmalarıyle
Dilediğini zelil işitme ve görmesinde daim hikmeti ile seyran eyledi
El Muzil, Es Semi, El Basir, El Hâkim esmalarıyle
Herşeye adli ile ve lütfü ile muamele hubir ve hikmeti ile seyreyledi
El Adil, El Latif, El Habir, El Halim esmalarıyle
Azameti ile beraber mağfireti ilâhiye ve şükrü ebedi nimetiyle aliliya
seyreyledi
El Aziz, El Gafur, Eş Şekür, El Ali esmalarıyle
Mütekebbirliğine karşısında muti olana hıfz kuvvetinde nasipliği ile
seyreyledi
El Kebir, el Hafız, El Mugit, El Hasip esmalarıyle
Celali ile mevkuf kerimi ile kendisine rakip olmadığı icabetiyle
seyreyledi
El Celîl, El Kerîm, El Ragıp ,El Mucip esmalarıyle
Vasi geniş hükmü mutlak evliyasından mahbubi müşerrefliği ile
seyreyledi
El Vasi, El Hakim, El Vadut, El Mecit esmalarıyle
Enbiya evliyasına açan dost şehit sıfatı veren kefilliği ile seyreyledi
El Baiz, Eş Şehid, El Hak, El Vekil esmalarıyle
Her şeyden kavi Metin sıfatiyle dostlarına eli hamidliği ile seyreyledi
El Kavi ,El Metin, El Veli,El Hamid esmalarıyle
Her şey adedine sayıcı icad tektir ve hayat verdiği ile seyreyledi
El Muhsi, El Mübdi, El Muit ,El Muhi esmalarıyle
Her şeyi vaktinde mevti hayat ve kıyamda tutan vahitliği ile seyreyledi
El Mümit, El Hay, El Kayyum, El Vacit esmalarıyle
Her şeyi Mucid, Vahit, Ahadiyet ve Samediyetle seyreyledi
El Mucit, El Vahid, El Ahed, Es Samet esmalarıyle
Her şeyi Kadir muktedir taktim tahiri marsiyeti ile seyreyledi
El Kadir, El Muktedir, El Mukaddim, El Muahhir esmalarıyle
Evvelde ahirde zahirde batında zatı ile seyreyledi
El Evvel El Ahir El Zahir El Batın esmalarıyle
Veli kullarını yükselten mütteki, tevbekar kullarına kabulluğu ile
seyreyledi
El Vali ,El Müteali, El Berrül ,Tevvab esmalarıyle

Edasında Müttekim ve tevbeleri af edici mülkünde tasarrufu ile
seyreyledi
El Münteki, El Affu, El Rauf'u, El Malik-ül mülk esmalarıyle
Celali ile ikramı ile ve taksiminde Adil camiliği ile seyreyledi
Zül Celal, Vel ikram, El Mukdis ,El Cami esmalarıyle
Her şeyden gani muğni dilediğine manidarı hakikat ile seyreyledi
El Gani, El Muğni, El Dar esmalarıyle
Her şeye menfaat verir nuru ile hidayeti ile açmaklığı ile seyreyledi
El Nafi, El Nur, El Hadi, El Bedi esmalarıyle
Halkıyetten baki bütün mülküne varis dilediğini irşad ukubetiyle
sabırlığa seyreyledi
El Baki, El Varis, El Reşid, El Sabır esmalarıyle
Kur'an-ı Kerim'de enfası madude adedince seyri ilahi var bil
Bu esmalar her biri hazineyi ilahi anahtarları bil
Berat-ı Hak'ka vuslat istersen esmaların her biri ekberi azim
Bir mürşidi kamile intisapla usulü ile oku miraca sefer kıl
Mürşidi azam hakikat-i Muhammedi'ye açtı ilk miraç yolunu
Ya ilahı aşık Ruhi Visali'den aldığı esma nurlarıyle
İhvanlarla miracı hakikati şuhudi zata müyesser kıl

Gezi