Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Fatiha-i Şerif Kasidesi-İhlas-ı Şerife Kasidesi

Fatiha-i Şerif Kasidesi-İhlas-ı Şerife Kasidesi

FATİHA-İ ŞERİF KASİDESİ

Elhamdülillah iledir Allah'a en büyük hamd-ü sena
Evvel hamd eden Hâmid, Mahmud, Muhammed, Mustafa
Rabb-il âlemin iledir bütün kâinatın erzâkı
Rububiyeti, zâtiye, sıfâtiye efâliye merbuberzakuna
Errahman oldu sıfat-ı subutiye mazharı
Ervâh-ı misalde mevcudat tasarrufu amme ve hassuna
Errahîm oldu sıfatiye, haşiye ve amme-i erhamına
Şahadetle ve mahşerde oldu tasarrufu âmenna
Mâliki yevmiddin bütün adaleti zuhuri cihan-nüma
Bidayette nihayette, tecelli ile intizâm-ı âlem ahvaline
İyyakenâbudu ile ancak ibadette Uluhiyetine...
Gayri olmaz salât gayrı içün illâ ilahiyatına!.
Ve iyya kenestein yardım talebi sırf rububiyeti Zâtına
Hazineleri doludur hisseni al hep dâima
İhtinassıratel müstekimdir! tarîki hidâyetten ayrılma
Fırka-i nâciyeye dahil ol gösterir muhabbeti, kibriya
Sıratellezine enamte aleyhim «nimet-i İlahiye içre ile
Minennebiyyîn ve sıddıkıyin ve şühedain salihin ile ol elâ
Gayrilmağdûbi aleyhim Yahudi ve Kaderiden olma asla
Müebbet finnar yerleri, şer halleri eşkiya...
Veleddallin delâlet üzre Nasrani Cebriyeden sakın
Âmin istecip duâdır, ilticâmız zata tazarruna
Ayırmasın muhibb-i Resulünden cümlemizi dâima
Ruhî dahi sen de Fatihayı sık oku sabah ve akşam
114 sure-i Kur'an adedi el fatiha
Kur'anda vardır 6666 âyet
Kur'anda vardır 76430 kelimat
Kur'anda vardır 3212620 hurufat
Kur'anda vardır 52243 fetahat (üstün)
Kur'anda vardır 8804 zammat (ötüre)
Kur'anda vardır 39582 kesrat (Esire)
Kur'anda vardır 105684 nukat (nokta)
Kur'anda vardır 1221 tesdidat (sedda)
Kur'anda vardır 14 secde-i ittifaki ihtilâli

İHLAS-I ŞERİFE KASİDESİ

«Kul hüvallahü ahat» sûresi Kur'anın ruhudur
Hem tevhidi aynı hem tevhidi ilâhidir.
İnsanda olan ruh sultanın ihlasıdır
Hem kemal ile bütün vücuttaki tasarrufu ihlasıdır
Hem tevhidi ruhubi oldu hem sıfatı zatıdır
Lem yelittir bu kainattan doğmadı aslıdır
Hem tevhidi celâlidir hem zatı celâlidir
Ve lem yulettir (yekûndur) doğurmadı ezelîdir
Hem tevhidi ezelîdir hem zâtı, ezelîdir
Küfüven ahad Olmadı eşi, ortağı asla yoktur!
Hem tevhidi, afakidir tasaffufta sırf zatîdir
Sıfatı zatiye vücut, kıdem bekâ sıfatıdır
Hem vahdaniyet, muhalefettin lil-havadis, kıyam binefsihidir
Altıdır zatına mahsus sıfatı ancak, yok gayri
Böylece bil bütün zerrâtınla bağlan tevhide
Ey âşık Ruhî sen de ihlâsı daima virt et
Her an ruhunda tecellisini yurt et nazarıdır

Gezi